Liên hệ

Trường Tiểu Học Xuất Hóa

Địa chỉ: Phường Xuất Hóa, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Ngô Thị Thanh Thủy
Điện thoại: 02813.861.807
Email:c1xuathoa.pgdtxbackan@backan.edu.vn